Operasyon ve Üretim Süreçleri

BCB Counseling > Operasyon ve Üretim Süreçleri

Teknolojik ilerlemelerin değişim döngülerini hızlandırdığı iş dünyasında, rekabetçi operasyonel yapılar kurmak, süreç yönetimi mantığı ile sorunlara bütünleşik çözümler üretmek, ar-ge ve yenilikçiliğe (inovasyon) dayalı sürekli gelişimi esas alan yönetim sistemlerinin, ilgili sektörlerde deneyim kazanmış uzmanlar tarafından kurulması BCB nin Operasyon ve Üretim Süreçleri yaklaşımının temelini oluşturmaktadır.

Doğru seçilmiş ve uygulanmış Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) ve İş Süreçleri Yönetimi (BPM) uygulamaları ile, firmaları verimli yönetmek genel kabul görmüş bir yönetim standardıdır. İş süreçlerini analiz etme ile başlayan danışmanlık projeleri, süreç haritalarının ve iş yapış biçimlerinin elektronik ortamda takip edilmesiyle şirket içi tüm departmanlarla paylaşımının ve gelişiminin sağlanması ile uygulama kullanma aşamasına geçer. İşletme ve kurumların büyüme hedeflerine paralel olarak kurulan verimli süreç yönetimi modelleri sayesinde maliyet tasarrufu (cost optimization), operasyonel sadeleştirme (complexity reduction),  ölçeklenebilir pratik çözümler ile çıktıların artırılması (output maximization), deger-performans-maliyet üçgeninde fiyat belirleme (price optimization) gibi bir çok temel alanda performansı artırmak mümkündür.  BCB bu kapsamda doğru uygulama seçimlerinin önerilmesi aşamasından, büyüme (investment growth),  hizalama (right-sizing), küçülme (down-sizing) ve dışarıdan hizmet alımı (outsourcing) dahil olmak üzere çeşitli aşamalarda firmalara stratejik yönetim desteği sağlamaya kadar çok geniş bir çerçevede tecrübeli Boğaziçi mezunları ile yönlendirme ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

İş Süreçleri Yeniden Yapılandırma (BPR – Business Process Reengineering) projelerine örnek olarak müşteri segmentasyonu ve temel yetkinlikler (core competencies) çalışmalarını karlılık merkezli yönetim yapılarının kurulmasında temel almak (Strategic Business Unit), stratejik iş planlarında yer alan büyüme hedeflerinin sahaya ölçülebilen aksiyon planlarıyla yaymak, hedef ve sonuç odaklı (RBM – Results Based Management) iş yapma metodları ile stratejilere destek verilmesi,  kaynak bazlı planlama  yaparken ölçülebilen performans hedeflerini temel almak (KPI – Key Performans Indicators), firma için yaşamsal önemde başarı faktörlerini (Critical Success Factors) hem strateji hem bütçe hem de üretim planı süreçlerine dahil ederken finansal sonuçlara etkilerini ölçebilmek, kıyaslama (benchmarking) konusunda uzman sektör tecrübeli danışmanlar ile senaryo planlaması (Scenario and Contingency Planning) ve risk analizi ölçümleri yapabilmek gösterilebilir.

Değişim yönetimi projelerinde her türlü operasyonel ve üretim sürecinde, mevcut durum analizi (as-is) ile başlayarak, hedeflenen (to-be) duruma ulaşmak için işletmelere yol gösterilmesi, kararlılık ile değişim süreçlerinin takibi ve sonuçlandırılması, Tedarik Zinciri Yönetimi (Supply Chain management) yaklaşımı ile organizasyon ve süreç yapılarının düzenlenmesi,  Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) ve EFQM Mükemmellik Modeli analizleri sayesinde ürün ve süreçlerin araştırma-geliştirme odaklı yapılandırılması, her türlü üretim süreçlerinde optimizasyonu hedefleyen modeller (Kaizen, Six Sigma, Lean management) ve sistemler önerilmesi, değer yaratma sürecine bilgi ve/veya entelektüel sermaye (Knowledge / Intellectual Property-Capital)  yönetimi yapılarının kurulmasıyla destek verilmesi,  stratejik uygulamalar ve kurum performansının rakamlarla özet göstergelere bağlanması ve yönetime raporlama sistemlerinin kurulması (Balanced Scorecard)  sistemlerinin kurulması diğer örnek proje kapsamlarındandır.

BCB tüm Operasyon ve Üretim Süreçleri projelerinde, Stratejik Yönetim ve Sürüdürülebilir Büyüme, Satış Pazarlama, Bilgi Teknolojileri ve Dijital Dönüşüm, Finansal Yönetim, Yönetişim ve Organizasyonel gelişim olarka gruplanan diğer temel yetkinlik alanlarındaki alanlarındaki tecrübelerini de içerecek şekilde bütünleşik bir yaklaşımla ve Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin katkılarıyla hizmet verir.